Política de privacitat

AGUILÀ BONFILL, com a responsable del tractament de dades personals, garanteix un nivell adequat de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals, objecte de tractament, per al desenvolupament de les seves activitats, d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

AGUILÀ BONFILL ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament del despatx i ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives, apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als quals podrien donar lloc les dades tractades i els tractaments realitzats per AGUILÀ BONFILL. També aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades la informació sobre els tractaments requerida pel RGPD i per la LOPDGDD, de manera concisa, fàcilment accessible i completa; alhora, facilita l’exercici de drets per mitjà de formularis disponibles a l’abast de les persones interessades.  

A continuació, es difon una informació ampliada respecte les activitat de tractament sota l’àmbit de responsabilitat de AGUILÀ BONFILL, inventariades en el Registre d’Activitats de Tractament que completa la informació bàsica facilitada en cada procediment de recollida de dades.

1. Responsable del tractament.

JOSÉ MARÍA AGUILÁ-BONFILL – NIF: 37256134K
Adreça: C/Comte de Salvatierra 10, 1er 1era , 08006 Barcelona
Telèfon: +34 932 17 12 22
Correu electrònic: info@aguilabonfill.com

2. Bases legals del tractament.

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

  • Article 6.1. b. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
  • Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • Article 6.1. a. L’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o varis fins específics.
  • Article 6.1. f. El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer.

Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

3. Finalitats del tractament

Les finalitats del tractament de les dades personals de les persones interessades estan associades als serveis que presta AGUILÀ BONFILL, d’acord amb les activitats de la firma, i de conformitat amb les bases legals que legitimen el seu tractament.

4. Període de conservació de les dades (supressió de les dades)

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats que justifiquen el tractament, d’acord amb les activitats del despatx, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats. La supressió de les dades també atendrà a normatives sectorials que obliguin a períodes mínims de conservació, com la legislació civil, fiscal, laboral i mercantil o també quan s’exerceixi l’oposició a determinats tractaments de dades.

5. Drets de protecció de dades i com exercir-los

Les persones interessades, titulars de les dades objecte de tractament per la AGUILÀ BONFILL tenen reconegut l’exercici dels drets de protecció de dades: d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies, inexactes o incompletes, i de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que havien justificat el tractament.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa en reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest supòsit, la AGUILÀ BONFILL cessarà en els tractaments d’aquestes dades excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a exercir aquests drets, la persona interessada podrà posar-se en contacte amb AGUILÀ BONFILL, presentant el formulari corresponent, disponible aquí o a través del correu electrònic info@aguilabonfill.com

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a la sol·licitud d’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS a través de la seva seu electrònica (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/).

6. Destinataris de les dades:

AGUILÀ BONFILL podrà cedir les dades personals a tercers, legitimat per la base legal en la que es fonamenti el propi tractament de dades. En tot cas, també poden ser destinataris de les dades personals, altres tercers quan existeixi una obligació legal aplicable a AGUILÀ BONFILL.

7. Transferències internacionals de dades.

No hi ha previstes transferències internacionals de dades. En tot cas, aquestes transferències es realitzaran a tercers països amb un adequat nivell de protecció, declarat per la Comissió Europea o amb l’aportació de garanties adequades tals com Clàusules Contractuals Tipus (Articles 28.8 i 46.2.d RGPD).

8. Procedència de les dades personals

Les dades personals objecte de tractament per la AGUILÀ BONFILL procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants.